Nyílt pályázati felhívás lelátó bontására

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

FUTBALL CLUB HATVAN

3000 Hatvan, Népkert utca 2.

(a továbbiakban: Ajánlatkérő)

Hatvan, 2640 hrsz. lévő lelátó bontására dokumentációja

2019.március 26.

 

I. Általános követelmények

 

 1. Az igazolásokat hiteles másolatban kérjük benyújtani.
 1. A meghatározott gyártmányra, technikai megoldásra való hivatkozás csak az ajánlattételi felhívás tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű eszközök is megajánlhatók.
 1. Amennyiben az Ajánlati felhívás és az Ajánlati Dokumentáció között eltérés tapasztalható, úgy az Ajánlati felhívásban foglaltak a mérvadók.

 Fontos fogalmak:

ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) az ajánlattételi eljárásban ajánlatot nyújt be;

alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) az ajánlattételi eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

 1. a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
 2. b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,
 3. c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;

elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást és -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása;

gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;

hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat;

hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz;

 

II.  Részletes ajánlati feltételek

 

Az ajánlat elkészítése

 1. Az ajánlati felhívás és/vagy Dokumentáció módosítása

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig jogosult módosítani az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről új hirdetményt tesz közzé, amelyben új ajánlattételi határidőt állapíthat meg.

 1. Az ajánlat visszavonása

Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát.

 1. Az ajánlat módosítása

Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlatát.

Az ajánlattételi határidő lejártát követően (ami egybeesik az ajánlatok bontásának kezdési időpontjával) a benyújtott ajánlatok még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatók!

 1. Az ajánlat kötelező tartalma

Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, illetve dokumentumokat kell tartalmaznia:

 • A beruházás jellemzőinek részletes leírása, különös tekintettel a műszaki követelményekre.
 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott a vonatkozó árajánlatot a nettó egységár, mennyiség, tételenkénti nettó ár és az összesen vállalási ár meghatározásával.
 • Az ajánlattétel feltétele annak igazolása, hogy a pályázó legalább két éve működik.
 • Ajánlattevőre vonatkozó aláírási címpéldány hiteles másolata
 • Az ajánlat érvényességéhez szükséges, hogy az Ajánlattevő igazolja a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.
 • Az Ajánlattevőnek a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása céljából ajánlatához mellékelnie kell az utolsó lezárt üzleti év beszámolóját
 • Nyilatkozat az ajánlati dokumentáció 8. pontjára vonatkozóan
 1. Az ajánlattétel költségei

             Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő viseli, ezekkel kapcsolatban az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé.

 1. A szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolása

             Az ajánlat érvényességéhez szükséges, hogy az Ajánlattevő igazolja a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

 1. Kizáró okok

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

 • végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 • tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 • gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült,
 • az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
 • három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
 1. Az ajánlat pénzneme

             Az árakat HUF-ban kell megadni.               

 1. Az ajánlat nyelve

            Az ajánlat nyelve magyar. Az esetlegesen idegen nyelven kiállított iratokat egyszerű (felelős) magyar fordításban elegendő csatolni. A fordítások helyességért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő az esetleges téves információt hamis adatközlésnek minősíti.

 1. Teljes körűség, több változatú ajánlat, több alanyú ajánlat

Az Ajánlattevő részajánlat tételre nem jogosult, továbbá alternatív, illetve többváltozatú ajánlatot nem jogosult tenni.

 Több Ajánlattevő közösen is nyújthat be ajánlatot. Ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást %-os arányait.

A képviseletre feljogosító cég megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodásnak egy eredeti vagy egyszerű másolatát az ajánlatnak tartalmaznia kell.

 1. Ajánlati kötöttség

Az Ajánlattevő az eljárásban ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama 30 (harminc) nap.

Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot.

 1. Az ajánlat érvényességének alaki kellékei

Az ajánlatokat (a mellékletekkel együtt) lezárt borítékban egy eredeti példányban kell benyújtani.

Az ajánlatot 1 (egy) nagy borítékban, vagy csomagban kell elhelyezni, melyen kívülről az alábbiak szerint kell megjelölni a beszerzés tárgyát:

Futball Club Hatvan

Hatvan, 2640 hrsz. alatt lévő lelátó bontására

Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel

továbbá fel kell tüntetni az Ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve – ha a jelen eljárásban az Ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el – az ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét.

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

Az ajánlatokat le kell fűzni, minden információt tartalmazó oldalt oldalszámmal kell ellátni.

Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

Az Ajánlattevő képviseletében aláíróként eljáró személyek cégjegyzési (képviseleti) jogosultságának igazolására az ajánlathoz mellékelni kell a jogosultságot igazoló eredeti, vagy egyszerű másolatú aláírási címpéldányt, v. aláírás-mintát, ill. meghatalmazást.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kötelezően benyújtandó iratjegyzékben feltüntetett iratokat, még abban az esetben is, ha azok „nemleges” tartalmúak.

 1. Az ajánlatok benyújtása, ajánlattételi (benyújtási) határidő: 2019. március 29. 16:00

Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható.

Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül.

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja.

Lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át.

Az ajánlatoknak legkésőbb 2019. március 29-én 16.00 óráig meg kell érkezniük az alábbi címre:         

Futball Club Hatvan

3000 Hatvan, Népkert utca 2.

 

Az ajánlatok felbontása, elbírálása

 

 1. Az ajánlatok felbontása

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel.

A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

 1. Ajánlatok vizsgálata

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján kell értékelni.

Érvénytelen az ajánlat, ha:

Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha

 1. a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;
 2. b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták;
 3. c) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;
 4. d) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

A fentiekben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha:

 1. a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz
 2. b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz

Ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempontok szerint az ajánlatot értékelnie.

 1. Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása

Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívás szerint értékeli.

Az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki szempontból alkalmas Ajánlattevőnek a jelen dokumentációban meghatározott követelményeket kielégítő ajánlatait az összességében legelőnyösebb megajánlása alapján értékeli.

 1. Az ajánlattételi eljárás eredménytelensége

Eredménytelen az eljárás, ha

 1. a) nem nyújtottak be ajánlatot
 2. b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be;
 3. c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot;
 4. d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja
 5. e) valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;
 6. f) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát;
 1. Az eljárás eredményének ismertetése

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 

 1. A szerződéskötés tervezett időpontja

A szerződés kétoldalú aláírása az Ajánlati Felhívásban, a jelen dokumentációban, illetve az elfogadott ajánlatban foglaltak alapján kerül sor. 

Szerződéskötés időpontja: összegezés kiküldését követő második nap, amennyiben az munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő első munkanap.

 1. Az eljárás nyertesének visszalépése

Ha az eljárás nyertese visszalép a szerződéskötéstől, az Ajánlatkérő – amennyiben hirdetett ilyet – az eljárás eredményének kihirdetésekor második legelőnyösebb ajánlatot benyújtónak minősített Ajánlattevővel köti meg a szerződést, vagy új eljárást ír ki.

 1. Alkalmazandó jogszabályok

A jelen ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.